คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคงศักดิ์ ชูทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สิทธิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ ดำทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรรณวิษิฐฐ์ บุญรอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวดี สีนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายระยอง คงมีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์ รักหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมหาเขตตารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมพร บัวมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0805982663
อีเมล์ : pathamaphon2526@gmail.com