คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
 

รักความสะอาด


มารยาทดี


มีวินัย


ใฝ่ศึกษา