วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION) "โรงเรียนจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเน้นทักษะ  นักเรียนดี  ครูมีมาตรฐาน  ประสานชุมชนบนวิถีความเป็นไทยตามแนวศาสตร์พระราชา"

ปรัชญาโรงเรียน "สุวิชาโน  ภวํโหตุ"  "ผู้มีความรู้ดี  คือ  ผู้เจริญ"