วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน   สืบสานภูมิปัญญาไทย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   งามพร้อมคุณธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล