ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอ้วน จีนประชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486 – พ.ศ.2497
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง เรืองรอด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2497 – พ.ศ.2503
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญครอง หนูคงรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503 – พ.ศ.2504
ชื่อ-นามสกุล : นายเคลื่อน เทวกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504 – พ.ศ.2505
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูขาว พรหมยก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505 – พ.ศ.2508
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง เรืองรอด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 – พ.ศ.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ศรีหมุดกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522 – พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แก้วดำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 – พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว อินนุรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 – พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ อินทรวิเศษ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 – พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 – พ.ศ.2501
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค สุดสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501 – พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 – ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาพร บัวมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 เมษายน ๒๕๖๕