พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                ๑.  จัดการศึกษาระดับอนุบาล  ๑ – ๒  ให้กับเด็กอายุ  ๓-๖  ปี  อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                ๒.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                ๓.  ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

เป้าประสงค์

                ๑.   ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

                                ๑.๑  เด็กอายุ  ๓ – ๖  ปี  ทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเขาโอน  ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย

                                ๑.๒  เด็กอายุ  ๗ –๑๒  ปี  ทุกคนในเขตบริการโรงเรียนบ้านเขาโอน  ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

                ๒.  ด้านการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐาน

                                ผู้เรียนทุกคน  ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพในทุกสาระวิชา  เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในทุกระดับ

                ๓.  ด้านการพัฒนาการจัดการคุณภาพการเรียนรู้

                                โรงเรียนบ้านเขาโอน  มีระบบประกันคุณภาพ  ระบบการเรียนรู้  และระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

                ๔.  ด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษา

                                โรงเรียนบ้านเขาโอน  ได้รับความร่วมมือจากชุมชน  องค์กรท้องถิ่นอย่างหลากหลาย