ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ  ชำนาญการ


ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 
ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

บริหารงานฝ่ายงบประมาณ
นางสุนีย์  รักหอม

ตำแหน่ง   ครู


วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  กศ.บ.วิทยาศาสตร์ชีววิทยา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


 
บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  ไม่มี

วุฒิการศึกษา  กศ.บ.ภาษาไทย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
ฝ่าบบริหารงานบุคคล
นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  ไม่มี

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.การปฐมวัย

ครูประจำชั้น  อนุบาลปีที่ ๑ - ๒
ฝ่ายงานวิชาการ
นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  ไม่มี

วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
ข้อมูลครูอัตราจ้าง