วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านเขาโอน ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ปรัชญา

คุณธรรม นำ  ความรู้