ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ต.ค. 65 ถึง 13 ก.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
03 ต.ค. 65 ถึง 07 ก.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
12 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
27 ก.ค. 65 ถึง 28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 ก.ค. 65 ถึง 01 ส.ค. 65 การสอบกลางภาค ภารเรียนที่ 1/2565
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/63
สอบปลายภาคตามตารางสอบ
โรงเรียนบ้านเขาโอน ฝ่ายวิชาการ
31 ต.ค. 63 ทอดกฐินวัดเขาวิเศษ
ตัวแทนครูนักเรียนร่วมทอดกฐินวัดเขาวิเศษ
วัดเขาวิเศษ สุภาพ
30 ต.ค. 63 ลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นักเรียนพร้อมกันแต่งกายแบบไทย ทำกระทงและลอยในสระน้ำของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาโอน แต่งกายผ้าไทย ฝ่ายวิชาการ